Nov 21, 2017
New York
The Opera Foundation Gala
Soprano Soloist
The Opera Foundation
New York, NY
Info